ประวัติสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

          สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบในเชิงลึก เทคโนโลยี การตลาด และในด้านอื่นๆ มุ่งเน้นให้นักศึกษากลายมาเป็นนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้ทักษะทางด้านแนวคิดและการประยุกต์ใช้การออกแบบ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนมานำไปใช้ในสายงานอาชีพต่อไปในอนาคต ปัจจุบันสำนักงานของสาขาวิชาตั้งอยู่ ณ อาคาร 42

 

 


 

03. 2018