นำเสนองาน Infographic ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นำเสนองาน Infographic ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. อ.ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร และ อ. สุภัทรา ลูกรักษ์ นำตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้าเสนอผลงาน ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Info graphitic) เรื่อง การสื่อสารงานวางแผนและการพัฒนา
ตามเส้นทางอาชีพ (Career Development Roadmap) เพื่อใช้ในงานสื่อสารภายในของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สำนักงานใหญ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการออกแบบงานสื่อสารระหว่าง ธปท.และคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย

03. 2018