หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย > สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการสัมมนาการปรับพื้นฐานด้านการออกแบบขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการสัมมนาการปรับพื้นฐานด้านการออกแบบขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

admin gmd
2018-09-05 16:50:45

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการสัมมนาการปรับพื้นฐานด้านการออกแบบขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560


สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาการปรับพื้นฐานด้านการออกแบบขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 4711
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานและเตรียมความพร้อมในวิชาด้านการออกแบบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาใหม่และปัจจุบัน


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชีวิน ชินดิลกวณิช /อ.ขวัญใจ สุขก้อน : ภาพข่าว