หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

admin gmd
2018-09-05 16:52:04

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ กับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน
อาจารย์จิติมา เสือทอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและกราฟิกและมัลติมิเดีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์จิติมา เสือทอง : ภาพข่าว